accessibility & help

ዝጠፍኡ ስድራይ ኣልሽ

ካብ ስድራኻ ብኩይናት፣ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ወይ ስደት ዲኻ ተፈሊኻ? ከመይ ክንሕግዘካ ከምእንኽእል ተመልከት፡፡

ከመይ ክንሕግዘካ ንኽእል

ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና:

 • ዝጠፍኡ ስድራኻ ኣልሽ፡ ሓደጋ ወይ ስደት ዝጠፍኡ ስድራኻ ኣብ ምእላሽ ክንሕግዘካ ኢና
 • ስድራ ዝምልከት ዜና ነብጽሕ፡ ስሩዕ ናይ ኮሚዩኒኬሽን ኣጸጋሚ ምስ ዝኸውን ናይ ቀይሕ መስቀል መልእኽቲ ናብ ኣዝማድካ ክንልእኽ ኢና፡፡ (መዘኻኸሪ፡ ገንዘብ ወይም ጥቅል መልዕክቶችን አንልክም፡፡) 
 • ናይ እሱር ምስክር ወረቐት ምሃብ፡ ተኣሲሮም ብኮሚቴ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል (ICRC) ዝተርኣዩን ዝተመዝገቡን ሰባት መራጋገጺ ተኣሲሮም ምህላዎም መረጋገጺ ክንህብ ንኽእል፡፡ 

እንህቦም ኩሎም ግልጋሎታት ብናጻን ሚስጥራዊነቱ ዝተሓለዉን እዮም፡፡

የዛርቡና

 

ከመይ ይሰርሕ

 1. ኣብላዕሊ 'የዛርቡና' ዝብል ይጠወቑ፡፡ ኣብ ዝቕጽል ገጽ ከተማኻ ወይ ፖስትኮድ ኣብቲ ሳንድቕ ብምእታው ኣልሽ ዝብል ጠውቕ፡፡
 2. ብምቕጻል እቲ ኦንላይን ቅጥዒ ንምዝዛም ናብ ከባቢያዊ ጉጅለ ወይ ደውል ወይ 'ሕተት'እትብል ጠውቕ፡፡
 3. ኣባል እቲ ጉጅለ ትሬሲንግ ከዛርበካን ቆጸራ ክገበረልካ እዩ፡፡
 4. ኣብ እዋነ ቆጻራኻ ቅጥዒ ብምምላእ ክንሕግዘካ ኢና፡፡ እዚ ስድርኻ ንምእላሽ ዝሕግዘና ብዙሕ ሕቶታት ይሓትት፡፡ ብዝተኽኣለ መጠን ብዙሕ ሓበሬታ ንደሊ፡፡ ኣብ ቆጸራኻ ክሕግዘካ ዝኽእል ዓብይ ኣባል ስድራ፣ መሳርሕቲ ወይ ዓርኪ ክተምጽእ ትኽአል ኢኻ፡፡  ተርጓሚ እውን ክነቕርበልካ ክንፍትን ኢና፡፡
 5. ኣባላት ስድርኻ ኣበይ ክህልው ከምዝኽእሉ ምስእትነግረና ኣብቲ ሃገር ዘለው መሳርሕትና ኣብቲ ኣለሻ ሓገዝ ንክገብሩ ክነዛርበም ኢና፡፡
 6. ዕውት ክንከውን ኢና ኢልና ቃል ኣይኣቱን፣ ይኹን እንበር ዝኾነ ዜና ምስ እንረክብ ክንነግረካ ኢና፡፡

ኣብ ኣውሮፓ ስድራ ትአልሽ ኣለኻ?

ኣብ ኦንላይን ዝጠፍኡ ስድራ ክትእልሽ ትኽእል ኢኻ- እቶም ሰባት ትእልሾም ከምዘለኻእውን ክፈልጡ ግር፡፡ ስድራኻ ንዓኻ ይእልሹ ከምዘለው ንምፍላጥ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተትሬስ መልክዖም ኣልሽ፡፡ ስድራኻ ንከዛርቡኻ ፎቶኻ ምቅላሕ ትኽ እል ኢኻ፡፡

ኣብ ኣውሮፓ ዝጠፍኡ ስድራይ ምእላሽ

ብዛዕባ ምእላሽ ስድራ ዝምልከቱ ሕቶታት?

 • ንዝበለጸ ሓበሬታ ናትና ፋክት ሽት ኣዳሉ፡፡
 • ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቪድዮ ርአ፡፡
 • ካልኦት ትካላት ከመይ ክሕግዙኻ ከምዝኽእሉ ተዓዘብ፡፡


ንምንታይ ኣባና እምነት ትገብሩ

ካብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ፣ ንዝጠፍኡ ኣዝማድ ኣብ ምርካብ ንብዙሓት ሰባት ሓጊዝና ኣሎና። ንመላእ ዶባት ሃገራት ንኽንኣቱ እንኽእል ኣባል ናይቲ ዓለማዊ መርበብ ዝኾንና ዘይሻራዊ ትካል ኢና። ንዓኹም ዝምልከት ውልቃዊ ሓበሬታ፡ ብፍቓድኩም ጥራይ ንኻልእ ሰብ ንህብ።

ብኸመይ ክንሕግዘኩም ንኽእል

ስድራቤትኩም ኣብ ምርካብ ብዛዕባ ዘሎ መስርሕ ኣመልኪትና ሓበሬታ ብምሃብ ንኣልየኩም - ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈን ብዘይ ጸገምን ከምዚኸይድ ንገብር።

Related

020 3095 7131

IFRC logo

Nous vous aidons à...

Retrouver vos proches portés disparus

Nous travaillons en collaboration avec la Croix Rouge et le Croissant Rouge dans les pays couverts par chacune de ces organisations pour rechercher votre famille et rétablir le contact.

Transmettre des messages

Nous vous aidons à partager des nouvelles familiales par-delà les frontières et les lignes de conflit, même lorsqu'il est impossible de se servir de toute autre forme de communication.

Confirmer votre détention

Si le Comité International de la Croix Rouge (CICR) vous a rendu visite, nous pouvons alors vous délivrer un certificat de détention.

Find your nearest...

 • Health & support services 
  Go

Debug Monkey:

StaticStatisticsStore

FindMapByType: 17434
ResolveEntity: 10478
ResolveEntityFromCache: 806
FindMapByTemplatePath: 54

HttpContextStatisticsStore

FindMapByType: 42
ResolveEntity: 32
ResolveEntityFromCache: 3
FindMapByTemplatePath: 1

Client IP: 54.196.18.46

Current Build: 2.0.8.77